Walne Zgromadzenie

1. Do aktywnego uczestnictwa (w szczególności: udziału w głosowaniach) w Walnym Zgromadzeniu RKN UJ uprawnione są jedynie osoby wskazane w ankiecie Koła (zakładka Do pobrania). Jeśli jesteś Prezesem Koła upewnij się, że ankieta twojego Koła złożona w biurze RKN UJ jest aktualna.

2. Ta sama osoba może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu tylko jedno Koło. Jeśli jesteś Prezesem kilku Kół możesz delegować swoich przedstawicieli zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

3. Jeśli jako Prezes nie możesz wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu i chcesz wysłać na nie swojego przedstawiciela, musisz sporządzić pisemną delegację. Delegacja powinna zawierać:

- nazwę Koła Zrzeszonego;
- imię, nazwisko i podpis Prezesa Koła Zrzeszonego;
- imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- datę Walnego Zgromadzenia.

4. Na Walne Zgromadzenie można delegować tylko jedną osobę. Delegacja traci ważność jeśli Prezes Koła delegował więcej niż jedną osobę na to samo Walne Zgromadzenie.

5. Delegację należy dostarczyć Komisji Rewizyjnej RKN UJ przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. W szczególnych przypadkach można przesłać ją drogą elektroniczną na adres: rewizyjna.rkn@uj.edu.pl . Osoba delegowana na Walne Zgromadzenie może przekazać delegację w czasie podpisywania listy obecności.

6. Koniecznie pamiętaj o podpisaniu się na liście obecności przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Brak podpisu reprezentanta Koła jest traktowany jako nieobecność, która skutkuje sankcjami określonymi w Statucie i Regulaminie podziału środków finansowych RKN UJ (zakładka Do pobrania).