Władze RKN UJ

Walne Zgromadzenie

Władza uchwałodawcza RKN UJ - Składa się z Przewodniczącego Rady oraz Prezesów i Przewodniczących wszystkich kół naukowych zrzeszonych w Radzie.

Kompetencje na podstawie Statutu:

  1. Powołuje i odwołuje członków Zarządu.
  2. Powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Powołuje i odwołuje członków Komisji Konkursowej.
  4. Zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Uchwala zmiany w Statucie Rady.
  6. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.

Zarząd

Władza wykonawcza RKN UJ - Składa się z trzech członków zwyczajnych: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Członka Zarządu ds. organizacyjnych. Przewodniczący Rady może w porozumieniu z Komisją Rewizyjną ustanawiać doraźne stanowiska w Zarządzie.

Komisja Rewizyjna

Władza kontrolna RKN UJ - składa się z trzech osób.

Komisja Konkursowa

Organ Rady powołany do oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez zrzeszone w Radzie koła naukowe. Składa się z 4 do 7 osób, w tym z Przewodniczącego Rady.

Koordynatorzy projektów i ciała doradcze

Powoływani przez Przewodniczącego Rady do wykonania konkretnych zadań lub realizacji projektów stałych RKN.