Wniosek o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej RKN UJ

Kraków, 31 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Kół Naukowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

 

 

                                            Walne Zgromadzenie

                                              Rady Kół Naukowych

                                                          Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

 

WNIOSEK O ODWOŁANIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

                     Niżej podpisani Członkowie Komisji Rewizyjnej RKN UJ, dokonując oceny działalności Komisji stwierdzają, że Członek Dawid Sikora nie wypełnia statutowych obowiązków Członka Komisji Rewizyjnej, wynikających z Art. 25 Statutu RKN UJ. Po zasięgnięciu opinii Zarządu RKN UJ na podstawie Art. 24c Statutu, Członkowie Komisji Rewizyjnej składają wniosek o odwołane ww. Członka na I Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RKN UJ w dniu 7 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

                                           Z poważaniem

 

                                             /-/ Erwin Krawczyk

                                          /-/ Adam Szczepaniec

 

                                               KOMISJA REWIZYJNA RKN UJ

Data opublikowania: 01.01.2019
Osoba publikująca: Magdalena Chmiel