Termin składania wniosków na I kwartał 2019 r.

Termin składania wniosków na I kwartał 2019 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu podziału środków finansowych RKN UJ ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w I kwartale 2019 r. wyznaczam na 26 grudnia 2018 r.

Ze względu na charakter świąteczny tego teminu wiążąca będzie WERSJA ELEKTRONICZNA wniosku, który musi zostać przesłany najpóźniej do 26 grudnia 23:59. Zachęcam jednak do składania wersji papierowych jeszcze przed świętami.

Przypominam o obowiązujących zasadach dotyczących wnioskowania o dofinansowanie
projektów naukowych. Statut oraz wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej RKN UJ w dziale Do pobrania.

Wniosek o dofinansowanie projektu składamy w dwóch wersjach: papierowej i
elektronicznej.
W wersji papierowej składamy: preliminarz wraz z opinią naukową, które muszą być
opatrzone stosownymi podpisami. Każdy preliminarz wraz z listą załączników oraz
obowiązkową opinią naukową musi zostać złożony w wyznaczonym terminie w siedzibie
Rady lub na dzienniku podawczym w sekretariacie ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wersja elektroniczna wniosku powinna zawierać: preliminarz wraz z załącznikami oraz
opinię naukową. Dokumenty należy spakować do archiwum nazwanego według wzoru
KNxxx_NazwaProjektu (nazwę należy skrócić do maksymalnie trzech wyrazów), gdzie
KNxxx jest identyfikatorem Koła.
Przykładowa nazwa archiwum: KN001_WarsztatyAlgebraPrzemienna.zip
Przypominam, że opinia naukowa może mieć formę zrzutu ekranu z e-maila wysłanego przez
pracownika naukowego z adresu w domenie uj.edu.pl.

W spakowanym archiwum należy wysłać:
• preliminarz wraz z listą załączników (PDF lub Word) bez podpisów,
• zeskanowaną obowiązkową opinię naukową opatrzoną podpisem pracownika naukowego
lub zrzut e-maila,
• pozostałe załączniki w formie zdjęć, skanów, zrzutów ekranu itp.
Załączniki elektroniczne należy nazwać zgodnie z ich numeracją na liście załączników (np.
4_1.jpg, 5_1.pdf, 5_2.png itp.), opinię naukową umieszczamy
Jeżeli załącznik składa się z kilku plików, należy utworzyć katalog o nazwie będącej
numerem danego załącznika.
Preliminarz wraz z listą załączników, obowiązkową opinią naukową oraz pozostałymi
załącznikami do preliminarza należy w wyznaczonym terminie przesłać na adresy: rkn@uj.edu.pl oraz wnioski.rkn.uj@gmail.com.

Przypominamy również, iż od ostatnich zmian w Regulaminie wysyłanie elektronicznej
wersji wniosku jest OBOWIĄZKOWE. 

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Chmiel
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 05.12.2018
Osoba publikująca: Magdalena Chmiel